facebook

 

 twitter

 

 youtube

 

 linkedin

   
Domingo, 19-Novembro-2017
Español (spanish formal Internacional)Galician (Galego)English (United Kingdom)
Mapa web
AddThis Social Bookmark Button

NORMAS REGULADORAS DA CONTRATACIÓN

 

Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da agua, a enerxía, os transportes e os servizos postais

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Ley de Contratos do Sector Público

Orde FOM/4003/2008, de 22 de xullo, pola que se aproban as normas e reglas xerais dos procedementos de contratación de Portos do Estado e Autoridades Portuarias.

 Orde FOM/1698/2013, do 31 de xullo, pola que se modifica a Orde FOM/4003/2008, do 22 de xullo, pola que se aproban as normas e regras xerais dos procedementos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

 Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Ley de Portos do Estado e da Mariña Mercante

  

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexirá o proceso de selección e homologación de empresas independentes que realizarán as valoracións previstas na disposición transitoria décima do texto refundido da Ley de Puertos del Estado e da Marina Mercante, aprobado por real decreto lexislativo 2/2011, de 5 de setembro, no ámbito da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa. 

 

 

2 de xunio de 2015

Plazo de presentación de solicitudes: 15 días naturais desde publicación.

  

LICITACIÓNS EN CURSO

 

 - Expediente de contratación 3/17: Aluguer de larga duración renting, dun vehículo de representación da Autoridade Portuaria de Vilagarcía.

     Procedemento: Negociado sen publicidade.
     Pliego de Condicións      Descargar
     Pliego de prescripcións técnicas    Descargar 
 

- Peirao da rampa do Cavadelo.

      Procedemento: Aberto
    
  Pliego de bases      Descargar
      Proxecto      Descargar 
      Anuncio de licitación BOE       Descargar

 

- Viga carril para grúas do Peirao Comercial Oeste.

      Procedemento: Aberto
    
  Pliego de bases      Descargar
    
  Proxecto      Descargar 
     
Anuncio de licitación BOE       Descargar

 

- Concurso público para o outorgamento da concesión C-0149 para a explotación das edificacións e superficies anexas ao faro de Punta Insua.

     Procedemento: Aberto
     Pliego de bases      Descargar 
     Anexo I.1 - Plano Situación       Descargar
     Anexo I.2 - Plano parcela      Descargar 
     Anexo I.3 - Plano instalacións     Descargar
     Anexo I.4 - Distribución actual      Descargar
     Anexo II - Modelo de aval      Descargar
     Anexo III - Modelo outros aspectos      Descargar
     Anexo IV - Pliego condicións      Descargar
    
     Anexo V - Informe municipal      Descargar 
    
Anuncio BOE      Descargar

 

- Aluguer de larga duración renting, de dous vehículos para a policía portuaria, dous para mantenemento e un para axudas á navegación.

 

Procedemento: Negociado sin publicidade
Pliego de condicións      Descargar 
Pliego de prescripcións técnicas       Descargar

 

Concurso público para o otorgamento da concesión C-0147 con destino a avituallamento de combustible a embarcacións e unha autorización para a prestación do servizo de avituallamento de combustible.

 

Procedemento: Aberto
Pliego de bases
   Descargar
Anexo I - Planos de superficies da concesión      Descargar 
Anexo II - Pliego de condicións que regulará a concesión e autorización de actividade       Descargar
Anexo III - Modelo de Aval     Descargar 
Anexo IV - Modelo de Melloras    Descargar
Anexo V - Documento de tasación das instalacións   Descargar
Doce - Anuncio Concurso   Descargar
Anuncio BOE      Descargar

 Servicio de mantenemento integral dos sistemas multifunción de impresión dixital.

Procedemento: Negociado sin publicidade
Pliego de condicións      Descargar 
Pliego de prescripcións técnicas       Descargar

 

 

Concurso público para o otorgamento da concesión C-0144 situada na zona do Cavadelo

Procedemento: Aberto
Pliego de bases      Descargar 
Anexo I- Plano 1 - Parcelas obxecto da concesión       Descargar
Anexo I- Plano 2 - Instalacións obxecto da concesión      Descargar 
Anexo I- Plano 3 - Detalle Naves Parcelas     Descargar
Anexo II- Pliego de Condicións      Descargar
Anexo III- Modelo de aval      Descargar
Anexo IV- Modelo de melloras      Descargar
DOUE-Anuncio concurso      Descargar
Anuncio BOE      Descargar

 

Concurso público para o otorgamento da concesión C-0143 situada no peirao de Ferrazo-Norte

Procedemento: Aberto
Pliego de bases      Descargar 
Anexo I- Plano 1 - Parcelas obxecto de concesión       Descargar 
Anexo I- Plano 2 - Instalacións obxecto de concesión      Descargar 
Anexo I - Plano 3 - Limitación Plan de emerxencia interior     Descargar
Anexo I - Plano 4 - Posible ampliación    Descargar
Anexo I - Plano 5 - Coordenas límite de parcelas      Descargar
Anexo II - Pliego de condicións      Descargar 
Anexo III - Modelo de aval      Descargar
Anexo IV - Modelo de melloras      Descargar
Anexo IV - Información xeotécnica da parcela 06-025      Descargar
DOUE - Anuncio concurso      Descargar
Anuncio BOE      Descargar

 

Mobiliario para o edificio de oficinas da Autoridade Portuaria no peirao de Pasaxeiros

 

Procedemento: Negociado sin publicidade.
Pliego de condicións       Descargar (3 Mb Pdf)
Relación de unidades       Descargar (0,5 Mb Zip)
Planos planta      Descargar (0,3 Mb Zip)

 

 


 

ADXUDICACIÓNS

 

      - Muelle da rampa do Cavadelo.

Data de adxudicación: 30 de juño de 2017
Adxudicatario: Marcor Xove, S.L.
Importe: 346.641,32 € (IVA excluido)
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 398.740,13 € (IVA excluido)
BOE: Ver

 

-Viga carril para grúas do Peirao Comercial Oeste.

 Data de adxudicación: 30 de juño de 2017
Adxudicatario: Comsa, S.A.
Importe: 297.075,29 € (IVA excluido)
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 349.994,45 € (IVA excluido)
BOE: Ver

 

Alquiler de larga duración renting, de dous vehículos para a policía portuaria, dous para mantenmento e un para axudas á navegación

Fecha de adxudicación: 11 de outubro  de 2016
Adxudicatario: Alvegal, S.L.
Importe: 157.200,00 € (IVE excluído) 
Procedemento: Negociado sin publicidad
Presuposto base de licitación: 174.900,00 € (IVE excluído)

 

- Servizo de Mantemento Integral dos Sistemas Multifunción de Impresión Dixital

           Data de adxudicación: 13 de xuño de 2016
           Adxudicatario:
Canon España, S.A. - Delegación Rías Baixas.
           Procedemento:
Negociado sen Publicidade
           Presuposto base de licitación: 25.000 € (IVE excluido)

 

- Aluguer de larga duración renting, de dous vehículos para policía portuaria, dous para mantenemento e un para axudas á navegación.

Resolución:  Deserto
Fecha da resolución: 15 de xuño de 2016

 

Pavimentación do Muelle Comercial Este

Fecha de adxudicación: 17 de novembro de 2015
Adxudicatario: Nemesio Ordóñez, S.A.
Importe: 94.206,32 € (IVE excluído) 
Procedemento: Negociado sin publicidade
Presuposto base de licitación: 120.068,45 € (IVE excluído)

 

Servicio de limpeza de oficinas e locáis da Autoridade Portuaria de Vilagarcía

Data de adxudicación: 27 de outubro de 2015
Adxudicatario: Limpergal, S.L.
Importe: 133.570,00 € (IVE excluído) 
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 156.000,00 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

Ferrocarril a Ferrazo Fase 2 (conexión ferroviaria a la terminal de contenedores)

Data de adxudicación: 15 de maio de 2015 
Adxudicatario: Comsa, S.A.U. -Atlántica de Construcción y Medio Ambiente, S.L.
Importe: 1.067.067,58 € (IVA excluído) 
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 1.473.36,41 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

Reforma y ampliación del edificio de la Autoridad Portuaria

Data de adxudicación: 15 de mayo de 2015 
Adxudicatario: Ogmios Proyectos, S.L.
Importe: 583.997,13 € (IVA excluído) 
Procedemento: Abierto
Presuposto base de licitación: 799.996,07 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

Pavimentación interior do Porto de Vilagarcía

 

Data de adxudicación: 31 de Xullo de 2014 
Adxudicatario: Nemesio Ordóñez, S.A.
Importe: 991.027,31 € (IVE incluído) 
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 999.915,56 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

Instalación do sistema de control de accesos e vixilancia no porto de Vilagarcía de Arousa.

 Data de adxudicación: 6 de novembro de 2012
Adxudicatario: Emetel Sistemas, S.L.
Importe: 166.018,00 € (IVE excluído) 
Procedemento: Negociado sen publicidade
Orzamento base de licitación: 199.863,00 € (IVE excluído)

 

 Dragado da dársena do peirao de Comboa, fosas de atraque dos peiraos de Ferrazo e Comboa e novo peirao Comercial Este.

 Data de adxudicación: 5 de octubre de 2012
Adxudicatario: María Alcira Mariño Lijó
Importe: 286.945,45 € (IVE excluído) 
Procedemento: Negociado sen publicidade
Orzamento base de licitación: 295.820,05 €  (IVE excluído)

 

 Execución da obra: Proxecto construtivo do ferrocarril ao peirao de Ferrazo, Fase 1.

  Data de adxudicación: 19 de abril de 2012
Adxudicatario: Comsa, S.A.
Importe: 5.009.244,48  (IVE excluído)
Procedemento: Abierto
Orzamento base de licitación: 5.706.589,72  (IVE excluído)
DOUE: Ver
BOE: Ver

 

 Formalización do contrato correspondente á obra: Redacción do proxecto construtivo "mellora portante da esplanada de Ferrazo".

Data de adxudicación: 12 de maio de 2011
Adxudicatario: Sacyr S.A.U.
Importe: 5.009.244,48  (IVE excluído)
Procedemento: Aberto
Orzamento base de licitación: 5.706.589,72 
(IVE excluído)
DOUE:
Ver

BOE:
Ver