facebook

 

 twitter

 

 youtube

 

 linkedin

   
Venres, 05-Marzo-2021
Español (spanish formal Internacional)Galician (Galego)English (United Kingdom)
Mapa web
A Autoridade Portuaria alega contra o borrador do PXOM vilagarcián por invadir competencias portuarias e do Ministerio de Fomento
Luns, 03 Decembro 2018 17:47
AddThis Social Bookmark Button

consejo diciembre 2A Autoridade Portuaria de Vilagarcía celebrou esta mañá unha sesión ordinaria do Consello de Administración. Na súa intervención ante os membros do Consello, a presidenta Sagrario Franco deu conta da valoración realizada pola Autoridade Portuaria sobre o borrador Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilagarcía.

Aproveitando a exposición pública do borrador do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilagarcía (PXOM) -acordada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda dentro do procedemento de avaliación ambiental estratéxica ao que se someten estes plans- a Autoridade Portuaria analizou o documento e decidiu a presentación de diversas alegacións, en forma de observacións e suxestións, que xa se trasladaron á Xunta de Galicia. A razón principal da presentación destas observacións e suxestións é que diversas disposicións recolleitas no PXOM non respectan as competencias propias da Autoridade Portuaria nin outros organismos supramunicipais, nin tampouco os compromisos previos adquiridos entre a Autoridade Portuaria e o Concello.

A este respecto, a Autoridade Portuaria recorda que o PXOM é un documento colaborativo e participativo e aínda que está formulado polo Concello, as súas determinacións e contido non son de exclusiva competencia municipal. Na tramitación do PXOM é determinante tanto a participación cidadá (durante a fase de exposición ao público) como a das demais administracións que emiten os seus correspondentes informes sectoriais, preceptivos e vinculantes. A Autoridade Portuaria considera, en base a criterios técnicos e xurídicos, que o documento incumple parte da normativa, tanto xeral como específica, á que debe axustarse, e por iso é polo que decide a presentación de observacións e suxestións.

1. Con relación ás competencias portuarias, o borrador do PXOM obvia a vixente Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP), de maneira que os límites do dominio público portuario no documento non se corresponden cos actuais (do ano 2015), nin tampouco cos anteriores, senón que parecen ter sido fixados aleatoriamente pola administración municipal.

O feito de que o Concello inclúa no PXOM ordenación para espazos do dominio público portuario é unha extralimitación nas súas competencias, similar a que quixese ordenar terreos dun Concello veciño.

É preciso resaltar que a competencia neste ámbito non é municipal, nin sequera portuaria, xa que é o Ministerio de Fomento o que aproba a Delimitación de Espazos e Usos Portuarios, non sendo posible que o PXOM pretenda modificala.

A presidenta recordou que “a correcta delimitación do solo de titularidade portuaria no PXOM relaciónase estreitamente coa iniciativa portuaria para modificar o seu Plan especial a fin de incluír no mesmo os terreos creados en Ferrazo e Comercial coas obras de desenvolvemento portuario acometidas hai algúns anos”. O aproveitamento deses terreos non pode optimizarse en tanto non se inclúan no Plan Especial do Porto a través dunha modificación puntual deste documento, a cal considérase que ha de levar aparellada unha modificación previa do PXOM.

En novembro de 2016, a Autoridade Portuaria remitiu un escrito ao Concello de Vilagarcía solicitando que os cambios introducidos pola Delimitación de Espazos e Usos Portuarios aprobada no ano 2015 fosen incorporados ao planeamiento urbanístico municipal a través dunha modificación puntual dese documento.

O Concello non considerou oportuno acceder a esta solicitude de modificación puntual e preferiu realizar os cambios necesarios a través da revisión do PXOM. Con todo, e logo dunha espera de dous anos, ao revisar o documento “detectamos que estes cambios non foron trasladados íntegramente ao borrador do Plan Xeral de Ordenación Municipal”, explicou Sagrario Franco.

O principal incumplimiento neste ámbito é que o documento municipal obvia incluír dentro do sistema xeral portuario os terreos da antiga Comandancia, que revertiron no porto no ano 2008, tralo cese da actividade nesas instalacións, e se incorporaron ao dominio público portuario a través do mencionado DEUP de 2015, sendo precisamente unha das principais novidades nese documento. O vixente DEUP aprobouse definitivamente por orde FOM/823/2015, de 13 de abril de 2015, previa aprobación inicial por parte do Consello de Administración da Autoridade Portuaria en setembro de 2013, exposición pública sen que se presentasen alegacións, e aprobación polo mesmo Consello en decembro de 2013, tras o cal someteuse o documento a consultas de diversas administracións con competencias na materia ata a súa aprobación definitiva e publicación en 2015.

Por conseguinte, desde o ano 2015 a antiga Comandancia non só é de titularidade portuaria, senón que tamén forma parte do dominio público portuario, como os peiraos, viales, zonas verdes e de lecer, etc., e en consecuencia debe ser ordenado polo porto.

2. O Plan sinala, no apartado referido aos Obxectivos da Planificación, que entre o porto e a cidade “establécense usos terciarios e deportivos así como dotacións públicas destinadas ao lecer e recreo da poboación”. O feito de que esta afirmación se inclúa nos obxectivos da planificación pode dar a entender que se está falando de espazos que poden ser regulados polo PXOM, cando esas áreas son de titularidade e competencia portuaria e xa que logo, se atopan fóra do alcance do PXOM.

Igualmente, no apartado da memoria que recolle os equipamientos existentes, figuran tres edificios incluídos no dominio público portuario. Como no caso anterior, o PXOM debe limitarse a recoller os límites do dominio público portuario, e non contabilizar os equipamientos situados no porto para ningún fin.

Coa súa solicitude de aclaración, a Autoridade Portuaria pretende poñer o foco en que o PXOM non pode establecer usos de ningún tipo para terreos ou inmobles de titularidade portuaria. Todos os terreos incluídos no dominio público portuario deben estar cualificados únicamente coa referencia sistema xeral portuario, e como xa se sinalou, os seus límites deben coincidir cos establecidos pola DEUP, tal e como recolle claramente a Lei de Portos do Estado e a Mariña Mercante no seu artigo 56.

3. A Autoridade Portuaria tamén solicitou aclaraciones con relación á ordenación urbanística da súa parcela situada na contorna da Concha-O Ramal. A Autoridade Portuaria explica na súa alegación que a parcela reúne todos os requisitos para ser considerada como solo urbano consolidado e como solar, de acordo coa Lei do Solo de Galicia. A clasificación do solo urbano consolidado non é vontade discrecional do planificador, tal e como foi recoñecido en diversa xurisprudencia, e por conseguinte, as parcelas que cumpren os requisitos para ser solo urbano consolidado non poden converterse por vontade do planificador en solo urbano non consolidado, como sucede neste caso.

Por outra banda, a Autoridade Portuaria segue defendendo a vixencia do convenio urbanístico asinado entre este organismo e o Concello de Vilagarcía, polo cal o borrador do PXOM debe respectar o seu contido, máis aínda cando a desafectación da parcela levouse a cabo baixo a premisa do seu futuro uso hotelero, tal e como prevé o Plan de Empresa da Autoridade Portuaria.

Outorgamento de concesión para uso hotelero no faro de Corrubedo

Por outra banda, os membros do Consello de Administración aprobaron o outorgamento dunha concesión á empresa Rianxo Xestións de Empresas, para o desenvolvemento de actividades de tipo turístico (aloxamento) que puidesen favorecer o desenvolvemento de actividades culturais ou similares de interese social, complementadas ou non con restauración, nas edificaciones anexas ao faro de Corrubedo,.

Cabo recordar que xa en febreiro deste mesmo ano resolveuse o concurso convocado pola Autoridade Portuaria a fin de seleccionar a mellor oferta entre as que puidesen presentar os interesados no aprovechamiento do potencial turístico deste faro. Agora, tras someter a oferta a informe de Puertos do Estado e da Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar e habéndose outorgado tamén autorización por parte do Consello de Ministros (que resulta preceptiva para poder permitir usos hoteleros en terreos de titularidade portuaria), procédese ao outorgamento da concesión.

A empresa deberá agora presentar un proxecto constructivo para a súa aprobación por parte do Consello de Administración, antes de comezar as obras necesarias para a materialización do proxecto. A iniciativa prevé a creación dun hotel con restaurante e cafetería. O restaurante e a recepción estarán situados no edificio principal do faro. En canto ao hotel, contará cun total de 11 habitacións, repartidas en dúas das construcións auxiliares do complexo do faro. Unha cuarta construción dentro do complexo do faro se habilitará como cafetería-heladería.

Porto de Vilagarcía, 3 de decembro de 2018.

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de privacidad.

Acepto las cookies.