Consello de Administración

Consello de Administración

 

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria ten como función rexer e administrar o porto, sen prexuízo das facultades que correspondan ao presidente. A Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante establece a súa composición, funcións e incompatibilidades.

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa está composto polos seguintes membros.

Presidente

D. José Manuel Cores Tourís Presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa

Vocais

D. Juan Andrés Pérez Pérez      Capitán Marítimo de Vilagarcía de Arousa (membro nato)
Dª. Nuria Gaitón Redondo Administración Xeral do Estado
Dª. Tania García Sanmartín Administración Xeral del Estado
D. Álvaro Melón Martín  Administración Xeral del Estado
Dª. Covadonga Salgado Blanco  Administración Autonómica
D. Antonio Fernández-Campa García-Bernardo Administración Autonómica
D. Gonzalo Durán Hermida Administración Autonómica
D. Diego Calvo Pouso  Administración Autonómica
D. Lino Mouriño Santiago  Concello de Vilagarcía de Arousa
Dª. Ana Granja Guillán Concello de Vilagarcía de Arousa
D. Luis Carlos Rey Rañó  Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Vilagarcía 
D. José Luis Vilanova García   Organizacions empresariais
D. José Manuel Diz Moraña   Organizacions sindicais
D. José Antonio Pérez Sieira  Sector pesqueiro

Outros membros con voz pero sen voto

Dª. Begoña Mesejo Loureiro   Directora da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa 
Dª. Celeste Muñiz Otero   Secretaria
Dª. Isabel Alfonso Espiñeira Asesora, Abogada do Estado